Rachunkowość, finanse 

Czym zajmuje się doradca restrukturyzacyjny?

Nie każda firma odnosi sukces w swojej branży. Często z powodu niedochodowych umów, niefrasobliwego zarządzania bądź po prostu niedających się przewidzieć okoliczności, zadłużenie firmy rośnie tak raptownie, że rodzi się widmo niewypłacalności wobec wierzycieli czy wręcz o upadłość firmy. W takich przypadkach trzeba szukać porady u doradcy restrukturyzacyjnego.

Doradca restrukturyzacyjny – profesja regulowana

Na początku 2016 r. zaczęło obowiązywać Prawo restrukturyzacyjne. Zgodnie z artykułami tej ustawy nadawana wcześniej licencja syndyka przeobraziła się w licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Taka licencja przyznawana jest przez Ministra Sprawiedliwości podmiotom fizycznym spełniającym wymagania wskazane w art. 3 znowelizowanej ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Są to przede wszystkim: nieskazitelna opinia, wykształcenie wyższe magisterskie, zarządzanie przez co najmniej 3 lata majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem albo jego częścią, całkowita zdolność do czynności prawnych, posiadanie polskiego obywatelstwa oraz zaliczenie z wynikiem pozytywnym egzaminu przed powołaną przez Ministra Sprawiedliwości Komisją Egzaminacyjną. Taki egzamin odbywa się nie rzadziej niż dwukrotnie w roku. Kandydaci na doradcę restrukturyzacyjnego wykonują zadanie problemowe, a także udzielają odpowiedzi na 100 pytań z zakresu prawa, zarządzania, ekonomii oraz finansów, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Przegląd sytuacji przedsiębiorstwa i opracowanie dalszych działań – zadania doradcy restrukturyzacyjnego

Ustawa o Prawie restrukturyzacyjnym dała doradcom z licencją większe uprawnienia niż te, którymi dysponowali wcześniej syndycy. Syndyk podejmował działania tylko na polecenie sądu. Od stycznia 2016 r. doradca restrukturyzacyjny może udzielać porad przedsiębiorcy na wiele tygodni przed wszczęciem postępowania restrukturyzacyjnego, np. poprzez przeprowadzenie przeglądu kondycji, w jakiej jest przedsiębiorstwo i wskazanie najskuteczniejszego dla danego przypadku kierunku restrukturyzacji czy opracowanie kompletnego wniosku do sądu o rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Doradca restrukturyzacyjny może również być reprezentantem dłużnika w rozmowach mediacyjnych z wierzycielami w toku postępowania o zatwierdzenie układu, jak również może wspierać swoim doświadczeniem wierzycieli, ochraniając ich interesy.

Kluczowe jest, żeby doradca restrukturyzacyjny był w stanie w transparentny sposób nakreślić dłużnikowi jego położenie, gdyż restrukturyzacja często bywa ciężką i wielowątkową procedurą. Zaletą doradcy jest również świetna znajomość gałęzi gospodarki, w której działa restrukturyzowane przedsiębiorstwo, gdyż ułatwia to przygotowanie planu restrukturyzacji czy wyszukanie i przedłożenie dłużnikowi potencjalnych źródeł finansowania.

Powiązane wpisy